INAXES - Total Solution from your Partner of Success
        HOME      |       PRODUCTS      |        PROJECTS/SERVICES      |       E-NEWS      |       CONTACTS

Total Solution from your Partner of Success ...
ระบบของ INAXES จะแบ่งโครงการออกเป็น สาม phases ได้แก่

Definition Phase : คือการวิเคราะห์ความต้องการของโครงการในเชิงลึก ซึ่งผลลัพท์ที่จะได้จากส่วนนี้คือ เป้าหมายที่ชัดเจน, ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ข้อจำกัดต่างๆ, งบประมาณ , และ ประโยชน์ ที่จะได้รับ

Planning Phase : คือการนำสิ่งที่ได้จาก Definition มาวางแผนโดยใช้ประโยชน์และข้อจำกัดที่ระบุไว้มาเป็นตัวตั้งซึ่งผลลัพท์ที่จะได้จากส่วนนี้คือ แผนงานโดยละเอียด, ขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย, กรอบเวลาโดยละเอียด, รายละเอียดทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมของโครงการ, workflow, drawings, และ technical specification

Implementation Phase : คือการนำแผนที่วางไว้มาปฏิบัติ ซึ่งส่วนสำคัญหลักคือ การกำหนดแผนการควบคุมโครงการ, การควบคุมโครงการให้เป็นไปตามแผน, การรายงานผลความคืบหน้า, การรายงานปัญหาและแนวทางแก้ไข, และ การทำรายงานสรุปปิดโครงการ

การบริหารโครงการจะเป็นตามมาตรฐานของ Project Management Institute (PMI)

ในแต่ละ Phase กระบวนการทั้งหมดจะถูกแบ่งเป็นขั้นตอนย่อยๆ โดยแต่ละขั้นตอนจะถูกดำเนินการเป็นลำดับขั้น ซึ่งสิ่งที่ได้จากแต่ละขั้นตอนจะเป็น สิ่งที่ป้อนให้กับขั้นตอนต่อไป ดังนั้นการปรับเปลี่ยนใดๆ ที่เกิดกับขั้นตอนนั้นๆ จะมีผลกระทบกับขั้นตอนก่อนหน้านี้เสมอ

ดังนั้นขั้นตอนในส่วน Definition & Planning จึงเป็นหัวใจสำคัญต่อการดำเนินการของโครงการทั้งหมด อีกทั้งยังเป็นจุดที่ใช้ตั้งดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการ ซึ่งต้องกำหนดไว้เป็น Laboratory Goal โดยในปัจุบัน ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้ง Laboratory Goal นั้น มีมาก ซึ่งเกิดจากมาตรฐานที่สูงขึ้น ข้อจำกัด และ ข้อบังคับต่างๆ ที่มีมากขึ้น
ตัวอย่าง มาตรฐาน ข้อกำหนด และ ข้อบังคับ ที่มีผลต่อการออกแบบห้องปฏิบัติการ
 • LEED
 • Lab 21
 • ASHREA
 • Fume Hood
    - ASHREA 110
    - EN14175
 • EPA
 • ISO 15189 (Medical laboratories - Particular requirements for quality and competence)
 • ISO 17025 (ISO/IEC 17025:1999 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories)
 • NFPA (National Fire Protection Agency)
 • NIH
 • CDC
 • Building Officials and Code Administrators (BOCA), International Building Code (IBC),
 • Bio Safety Hazard Classification
 • Chemical Hazard Classification
 • Etc.
มาตรฐาน ข้อจำกัด และ ข้อบังคับต่างๆ เหล่านี้ล้วนแล้วมีผลต่อการออกแบบทั้งสิ้น ซึ่งหากต้องการให้ห้องปฏิบัติการผ่านมาตฐาน ข้อจำกัด และ ข้อบังคับต่างๆ สิ่งเหล่านี้ต้องถูกกำหนดไว้เสียแต่ต้น เพราะจะเป็นการยากและมีค่าใช้จ่ายสูง หากมาทำในภายหลัง

นอกจากมาตรฐานและข้อกำหนดแล้ว ภาพลักษณ์ความสวยงามก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ซึ่งท้ายที่สุดเราทุกคนต่างก็ต้องการ ปฏิบัติการ ที่สวยงาม แต่ทรงไว้ซึ่งประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง

วิศวกรรมห้องปฏิบัติการ (Laboratory Engineering)

คือการนำหลักการทางวิศวกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวของกับห้องปฏิบัติการ มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามความต้องการของ กระบวนการของห้องปฏิบัติการ และ งานด้านสถาปัตยกรรม โดยต้องนำสิ่งต่างๆ มาประกอบตั้งแต่การออกแบบเบื้องต้น เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากที่สุดเมื่อปฏิบัติงานจริง

ซึ่งหากให้ได้นำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างครบถ้วยสมบูรณ์แล้ว ปัญหาที่จะเกิดขึ้นระหว่างการทำงานก็จะน้อยลงไปอย่างมาก และ โอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็จะเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน

บริการออกแบบห้องแลบฟรี!!!!
บริการตรวจสอบ Fume Hood ฟรี!!!!

ติดต่อเราได้เลย Click ที่นี่!!!
HOME      |       PRODUCTS      |        PROJECTS/SERVICES      |       E-NEWS      |       CONTACTS
2016-2021 INAXES Co., Ltd. All rights reserved.